Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144305 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2023050
143002 Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras Ing. Zenon Starčuk, CSc. S GA ČR GA22-14568S
236003 Význam ultra-vysokofrekvenčního EKG v lokalizaci levokomorové převodní poruchy a predikci responderství na resynchronizační terapii Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NW24-02-00143
236002 Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NU21-02-00584
232501 Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping Ing. Pavel Jurák, CSc. S TA ČR FW03010434
444304 Kvantové inženýrství a nanotechnologie prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004649
443003 Semiklasická nelineární elektro-optická levitace prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-06224S
448509 Klasická a kvantová optomechanika s levitujícími nanoobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř AV ČR AP2002
452503 Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S FW03010232
442502 Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř TA ČR TN02000020
625002 Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR VK01010026
593004 Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-07962S
583004 Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA ČR GA22-25799S
581203 Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000618
465001 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MV ČR VJ01010035
460906 TSCAC Two-species composite atomic clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f02 TSCAC
465002 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MV ČR VK01030193
460908 High-accuracy ion-based optical clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 23FUN03 HIOC
460907 Transportable optical clocks for key comparisons Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 22IEM01
460103 Czech National Quantum Communication Infrastructure Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 101091684
824301 Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004573
821202 Narran s.r.o.- Aplikace 1 - Modulární hybridní svařovací hlava Laser-MIG doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000500
112501 Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. S TA ČR SS06020224
753301 Studium interakce levitujících částic v optické kavitě Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 21-19245K
216002 Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NU21-04-00445
788902 Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 710/2022
272501 Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek Ing. Jan Ježek, Ph.D. S TA ČR FW03010535
153003 Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA22-10953S
983001 Nanofotonika využívající hybridní DNA origami struktury Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D. Ř GA ČR GA24-11503S
495004 Metody vzdáleného monitorování úrovně ionizujícího záření s energetickým rozlišením zdrojů Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VB02000063
633001 Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA Ř GA ČR GA22-34286S
618503 Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR LQ100652201
901201 Vývoj standardizovaného nanostrukturovaného substrátu a analytického systému pro rutinní analýzu povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopií Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000650
312501 Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0 Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. S TA ČR FW03010687
710101 Ultra-Fast Chemical Analysis Imaging With Raman Mgr. Ota Samek, Dr. S EC 101135175
713004 Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 23-06757S
716001 Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech Mgr. Ota Samek, Dr. S MZ NU21-05-00341
484301 PHOTOMACHINES-Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004624
482501 Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0 Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S TA ČR FW06010453
482505 Výzkum a vývoj inovativních LiDAR technologií pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S TA ČR FW10010248
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
384302 Modernizace VVI Czech-BioImaging Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/23_015/0008205
103001 Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř GA ČR GA22-28784S
104302 Národní ústav pro neurologický výzkum Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MŠMT LX22NPO5107
106001 Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MZ NU22-08-00278
103301 Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S GA ČR GF22-28594K
252501 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR FW03010504
282504 Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW06010766
478501 Zkoumání rozptylu elektronů na dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Ing. Jakub Piňos Ř AV ČR L100652301
572501 Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace Mgr. Josef Daniel, Ph.D. S TA ČR TH75020003
600901 Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř EC 101082088
860102 STEDGate-enabled super-resolution multimode-fibre based holographic endoscopy for deep-tissue observations of neuronal connectivity Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101158010
860101 DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101016787
913001 Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíku MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. S GA ČR 23-07432S