Profil

ÚPT

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) je veřejná výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb.
Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum, přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou

 • magnetická rezonance,
 • elektronová mikroskopie a mikroanalýza,
 • využití laserů,
 • měření a zpracování biosignálů,
 • konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí,
 • zdokonalování a využití speciálních technologií.

ÚPT svou činností

 • přispívá ke zvyšování úrovně poznání, vzdělanosti,
 • přispívá k využití výsledků výzkumu v praxi,
 • získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace,
 • vydává vědecké publikace,
 • poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost.

ÚPT spolupracuje s

 • vysokými školami na uskutečňování doktorských studijních programů a na výchově nových vědeckých pracovníků,
 • institucemi v zahraničí v rámci společného výzkumu, výměny vědeckých poznatků a pořádání vědeckých setkání,
 • ostatními vědeckými a odbornými institucemi,
 • průmyslovými partnery.