Software – metodologie a zpracování

ScopeWin – systémproměření, digitalizaci dat a zpracování.
Základní charakteristika:

 

  • Záznam dat – spolupráce s kompletní hardwarovou nabídkou akvizičních systémů National Instruments.
  • Vizualizace – grafický editor, který umožňuje komfortní zobrazení dat, porovnávání různých průběhů, kopírovaní,mazání, kurzorové operace apod.Data lze exportovat do běžných formátů.
  • Zpracování – obecné postakviziční zpracování zahrnuje následující funkce: frekvenční analýza, digitální filtrace, funkce promatematické zpracování signálu (spline funkce, derivace, integrace, digitální kvadraturní detekce a demodulace, zpracování 50 Hz signálu, zpracování a detekce poruch v síti), dvojdimenzionální analýza (například časově frekvenční analýza amplitudy, výkonu a fáze), segmentace a zprůměrnění dat podle stanovených kritérií a další. Většinu funkcíměření, zobrazení a zpracování lze vložit do programu a provádět sekvenčně bez nutnosti zásahu obsluhy.

 

Zpracování signálu v kardiologii zahrnuje například funkce: detekce parametrů signálu EKG (R vlna, QT interval, tepová frekvence), detekce parametrů kontinuálního záznamu krevního tlaku (systolický, diastolický, střední tlak, variabilita krevního tlaku, baroreflexe), srdečních zvuků (S1, S2), impedanční kardiografie (srdeční výdej, pružnost cév, pulzní vlna) a respirace (frekvence a hloubka dýchání). ScopeWin poskytuje automaty pro kompletní vyhodnocení hemodynamických veličin krevního oběhu. Umožňuje též implementaci nových postupů a metod analýzy.

 

Zpracování signálu v neurologii zahrnuje například následující funkce: vizualizace rozsáhlých datových souborů intrakraniálních záznamů EEG, časově frekvenční analýza, segmentace, automatické odstranění artificiálních segmentů, zprůměrnění a výpočty evokovaných potenciálů, obálková analýza.

 

Zpracování signálu EEG
MediSIG zajišťuje odborné poradenství při realizaciměření EEG dat a jejich kompletní analýzu. Metody analýzy jsou realizovány ve vlastních softwarových nástrojích (ScopeWin, ScopeMAT) a jsou navrženy pro off-line zpracování signálů především EEG, EKG, EMG a EOG. Zpracovávaná data pocházejí z klinických i experimentálních intracerebrálních nebo skalpových měření. V současné době jsou snímána až ze 120 kontaktů se vzorkovací frekvencí až 1 kHz. Aplikační příklady analýzy dat:

 

  • analýza jednorázových událostí bez stimulace pacienta – klidové stavy, různé aktivity, epileptické záchvaty,
  • analýza opakovaných dějů (stimulace pacienta vizuálním/zvu­kovým/taktilním/aj. podnětem)
  • vliv hluboké mozkové stimulace (DBS) na tvar signálu EEG

 

Vývoj softwarových nástrojů
Vyvinuté softwarové nástroje zahrnují kompletní off-line zpracování neurologických dat umožňující:

 

  • podrobné grafické zobrazení s vysokýmrozli­šením,manipula­ci s bloky dat, předzpracování, analýzu dat založenou na FFT, zobrazení a základní statistickou parametrizaci (ScopeWin),
  • statistické vyhodnocení a automatizaci procesů (ScopeMAT);
  • vyhodnocení informačního toku založeného na korelační a koherenční analýze.

 


Program ScopeMAT umožňuje parametrizované dávkové zpracování dat, které zahrnuje: FFT filtraci, analýzu výkonů, časově frekvenční analýzu, statistické vyhodnocení opakovaných dějů (Wilkoxonův test, ttest, bootstrap test), automatickou detekci nárůstu a poklesu výkonu a statisticky významných složek ve frekvenční i časové oblasti či testy pro určení rozdílů opakujících se signálů nasnímaných za různých podmínek (stimulace subjektu typu A/B/aj., t-test pro dvě modality, Schoffe test pro více než dvě modality). Pomocí tohoto programu lze také vyhodnocovat skupiny subjektů, počítat tzv. „grand-average“ a přehledně tato data v rámci různých skupin kontaktů zobrazovat. Programje navržen v prostředíMATLAB, které umožňuje rychlý vývoj nových algoritmů podle požadavků kladených řešenou problematikou. ScopeMAT poskytuje numerický a grafický výstup do mnoha formátů včetně MSWord a MS Excel.