Aplikace spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

Ve všech oborech roste zájem o experimentální metody, které umožňují okamžitou interpretaci výsledků. Tento zájem úzce souvisí s požadavky průmyslu na rychlé a přesné vyhodnocení daného stavu materiálu nebo okamžité určení jeho parametrů a složení bez časově náročných laboratorních metod. Pro účely rychlé materiálové analýzy se přímo nabízí spektroskopie laserem buzeného plazmatu, označovaná ve zkratce LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), která využívá pulzní lasery s výstupní energií svazku menší než 1 J/pulz. Tato metoda je založena na interakci laserového pulzu s povrchem vzorku, během které dodaná energie odpaří (ablatuje) malé množství materiálu a vytvoří svítící plazma, v jehož záření jsou obsaženy spektrální čáry odpařených prvků. Spektrum je snímáno spektrometrem, analyzováno a výstupem je informace o prvkovém složení ablatovaného materiálu. Detekční limity se pohybují od jednotek do stovek ppm (w/w).

 

Výhody a aplikační příklady metody LIBS:

 

  • Jednoduchost a pružnost LIBS předurčují k vyšetřování přímo na místě u sledovaného objektu, tedy i v určité fázi výrobního procesu nebo v určitém období provozu zařízení. Měření probíhá vzdušnou cestou a vyžaduje pouze „viditelný“ kontakt se vzorkem.
    • Aparatura může být mobilní, může využívat vhodný systém optických vláken k vedení laserových pulzů ke vzorku a obráceným směrem přenášet získaný optický signál do spektrometru. Mobilní aparaturu lze především využít na velké nepřemístitelné vzorky nacházející se v těžce přístupných prostředích nebo zdraví ohrožujících provozech (např. v prostředí jaderných reaktorů, chemických podniků, oceláren, zpracování odpadů).
  • Dostupné rozlišení umožňuje identifikovat druhy ocelí (např. FV520, NAG, 17/4 a 18/13) podle zastoupení důležitých prvků, např. Mo, Ni, Ti.
  • Mobilní i statické systémy lze použít k monitorování životního prostředí.
  • Vzorky mohou být ponořeny v tekutinách nebo roztocích a analyzovány přímo na místě v reálném čase a bez zdlouhavé manipulace a dopravy do laboratoře.
  • Běžně detekuje prvky jako Be, U, I, Al, C, Ca, Mg, Cr, Pb, Si, Li, Hg, Sr, Rb, Ti, Fe, Ni, V, Mn, Mo a další.
  • Umožňuje analyzovat velmi malé vzorky pomocí svazku zaostřeného na vzorek do stopy o rozměru desítek mikrometrů, nebo velké vzorky vzdálené desítky až stovky metrů od aparatury (např. sedimenty uvnitř skladovacích nádrží, ocelové konstrukce, aj.).