Vysokorozlišovací rastrovací elektronová mikroskopie s analytickými technikami

Rastrovací elektronová mikroskopie vysokého rozlišení nachází uplatnění v téměř všech vědeckých odvětvích. V kombinaci s rtg mikroanalýzou, EBSD a katodoluminiscencí je zdrojem informací o topografii povrchu preparátu, jeho krystalografické orientaci a lokálním kvantitativním chemickém složení.

Rastrovací elektronové mikroskopy:

 • FEI MAGELLAN 400
 • JEOL JSM 6700F
 • TESCAN VEGA 5130

Analyzátory:

 • Energy dispersive analyzer of X-rays (INCA 350 and EDAX Apolo X)
 • Electron Back Scattered Diff raction Analyzer (Hikari)
 • Cathodoluminescence detector (Gatan MonoCL)

Výhody a příklady aplikací:

 • Zobrazování pomocí detektorů prošlého i odraženého signálu poskytuje komplexní informaci o preparátu.
 • Povrch lze pozorovat při velmi nízkých energiích elektronů až do 1 eV při vysokém rozlišení.
 • Sekundární elektrony informující o topografii povrchu jsou zachycovány dvěma vzájemně se doplňujícími detektory.
 • Zpětně odražené elektrony jsou rovněž detekovány různými detektory s možností zachytit veškerou emisi tohoto signálu včetně elektronů odražených pod velkými úhly, které jsou v konvenčních přístrojích opomíjeny.
 • Prošlé elektrony jsou detekovány segmentovým detektorem STEM, schopnýmzobrazovat v režimech světlého pole (BF), temného pole (DF) a temného pole pod vysokým úhlem (HAADF). Detektor má vysokou sběrovou účinnost v širokém rozsahu energií primárního svazku od desítek eV do 30keV. 
 • Subnanometrové rozlišení, dosahované bez použití korektoru optických vad, je plně dostačující pro zkoumání prakticky všech mikro- a nano-struktur. 
 • Kvantitativní chemické složení v kombinaci se zobrazením při vysokém rozlišení ponechává jen málo neznámého o jakémkoliv vzorku.
 • EBSD detektor umožňuje určit krystalografickou orientaci, studovat defekty, identifikovat fáze a hranice zrn u mnoha materiálů.
 • Katodoluminiscenční detektor Mono CL 4 detekuje signál z ultrafialové, viditelné i infračervené oblasti emitovaný například minerály, biologickými vzorky, polovodiči, ale i vzorky s omezeným objemem jako jsou nanovlákna, tenké filmy a nanočástice. Emisní spektra jsou zobrazována s velmi vysokým prostorovým rozlišením.