Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Skupina se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií s pomalými a velmi pomalými elektrony. Činnost týmu se soustředí na metodologii, přístrojové principy, stavbu unikátních přístrojových prvků pro dosahování vysokého rozlišení obrazu při energiích elektronů až do jednotek elektronvoltu, a na aplikace mikroskopie pomalými elektrony na vybrané úlohy materiálových a biomedicínckých věd. Cílem je vypracovávat a rozvíjet metody založené na proměnnosti energie elektronového svazku podél tubusu mikroskopu a na využití elektronově optických prvků s brzdným polem. Mezi důležité problémy patří detekce elektronů emitovaných s velmi nízkou energií, rozlišení obrazů na nízkých energiích, způsoby přípravy preparátů, vakuové problémy, snímání obrazových dat a interpretace mikrosnímků. Studovány jsou povrchy objemných vzorků odrazem pomalých elektronů i velmi tenké vrstvy jejich průchodem. Hlavní aplikační oblasti zahrnují studium velmi čistých a definovaných povrchů včetně povrchů připravovaných přímo v ultravysokovakuovém prostoru, pozorování reálných povrchů za běžných vakuových podmínek, pozorování nevodivých preparátů a porovnávání obrazových signálů s elektronově spektroskopickými signály, např. s Augerovými elektrony. Pomalé elektrony umožňují zobrazit s vysokým kontrastem zrna v polykrystalických materiálech včetně rozložení vnitřního pnutí, tenké povrchové vrstvy s vysokou citlivostí vůči jejich morfologii, dopované oblasti v polovodiči s vysokým kontrastem hustoty dopantu, velmi tenké tkáňové řezy bez použití solí těžkých kovů k fixaci resp. kontrastování, dvourozměrné krystaly s vysokým kontrastem detailů struktury i krystalové orientace, nanometrové precipitáty a podobné zanořené strukturní detaily a jiné.